Algemene voorwaarden van CYU Solutions

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van CYU Solutions:

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle leveringen en diensten door CYU Solutions, met maatschappelijke zetel te Zagerijstraat 29, 3770 Membruggen, België, met ondernemingsnummer BE0665646761; tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst of bestelbon verklaart de opdrachtgever (ook wel de klant genoemd) op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. De opdrachtgever erkent expliciet dat de bepalingen van de verkoop- en leverings- voorwaarden van CYU Solutions prioritair zijn over de betreffende bepalingen van de opdrachtgever. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en CYU Solutions opgenomen wordt.

Deze voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 22 mei 2019.

Algemeen

Artikel 1 – Definities

Klant/opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie CYU Solutions een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten of goederen.

Artikel 2 – Verwerking van persoonsgegevens

 1. Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt CYU Solutions, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de opdrachtgever. Deze persoonsgegevens kunnen door CYU Solutions tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat CYU Solutions toe om de opdrachtgever op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten.
 2. Indien de opdrachtgever niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij zich hiertegen kosteloos verzetten en dat laten weten via info@cyusolutions.be.
 3. opdrachtgever kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief met bewijs van zijn identiteit (wat inhoudt dat de opdrachtgever een kopie van zijn identiteitskaart toevoegt aan het verzoek) te richten tot info@cyusolutions.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden, tenzij deze expliciet nodig zijn voor registratie van producten via derden.
 4. U Solutions behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 25 mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 5. Voor meer informatie omtrent uw privacy kan u terecht op onze website www.cyusolutions.be/privacybeleid/.

Artikel 3 – Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

 1. Op deze overeenkomst gesloten met CYU Solutions is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met deze overeenkomst zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken van het arrondissement Tongeren (B-3717).
 2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen CYU Solutions en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 3. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van schrijffouten.

Webhosting

Artikel 1 – Definities

 1. Webhosting: een dienst die particulieren of bedrijven ruimte aanbiedt voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud die toegankelijk is via een website.
 2. Domeinnaam: een naamgevingssysteem (op internet) waarmee computers zoals webservers en mailservers alsmede bepaalde diensten en toepassingen kunnen worden geïdentificeerd.
 3. SL-certificaten: kleine gegevensbestanden die een cryptografische key digitaal aan de gegevens van een bedrijf koppelen.

Artikel 2 – Duur en beëindiging

 1. Tenzij anders werd overeengekomen wordt de overeenkomst voor onbepaalde duur aangegaan.
 2. Elke partij kan de overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen middels een schriftelijke kennisgeving per aangetekende zending ten laatste twee maanden vóór het verstrijken van telkens één jaar, te rekenen vanaf de startdatum van de overeenkomst.
 3. De opzeggingstermijn van twee maanden vangt aan op datum van de schriftelijke kennisgeving.
 4. De eenzijdige opzegging door de opdrachtgever geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen.
 5. Een gratis abonnement kan door de opdrachtgever op ieder gewenst moment geannuleerd worden.

Artikel 3 – Prijzen

 1. De prijzen die door CYU Solutions op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds indicatief en kennen slechts een geldingsduur van 14 kalenderdagen.
 2. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur.
 3. Tenzij anders overeengekomen, worden de prijzen die betrekking hebben op de dienstverlening berekend voor een periode van één jaar. Bij aanvang van deze periode wordt de volledige prijs betaald overeenkomstig artikel 4 van webhosting.
 4. Alle door CYU Solutions opgegeven prijzen op de website zijn onder voorbehoud van fouten bij het invoeren van deze prijzen op de website. CYU Solutions kan in het geval van een foutieve prijsweergave op de website niet worden verplicht te leveren tegen deze tarieven.
 5. Elke promotie geldt per klant waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van misbruik door de opdrachtgever van promoties, bijvoorbeeld door het bewust creëren van meerdere accounts, kan CYU Solutions beslissen promoties niet toe te passen.

Artikel 4 – Leverings-, betaal- en protesttermijnen

 1. De door CYU Solutions opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.
 2. De levering van het betreffende product of de betreffende dienst geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvang van de overeenkomst, of op een later af te spreken tijdstip. De termijnen van de leveringen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Met werkdagen wordt hier bedoeld van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen.
 3. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.
 4. Iedere klacht betreffende de levering of prestatie, van welke aard ook, dient door de opdrachtgever binnen de 7 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan CYU Solutions en dit per aangetekende brief.
 5. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als reden worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.
 6. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de ontvangst ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.
 7. Facturen dienen betaald te worden volgens de aangegeven betalingscondities.
 8. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, waarbij creditdatum geldt als betaaldatum, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 5% per maand op het volledige factuurbedrag.
 9. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de opdrachtgever.

Artikel 5 - Ontbinding

 1. CYU Solutions kan te allen tijde, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, het contract met onmiddellijke ingang ontbinden, indien de opdrachtgever meer dan 45 dagen na factuurdatum, in gebreke blijft om de desbetreffende factuur te betalen, waarbij creditdatum geldt als betaaldatum , tenzij de opdrachtgever de factuur conform artikel 4 van webhosting terecht heeft geprotesteerd.
 2. Ook bij schending van één van de bepalingen in artikel 7 van webhosting door de opdrachtgever of gebruiker, kan CYU Solutions te allen tijde, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, het contract met onmiddellijke ingang ontbinden. Dit betekent dat de domeinnaam, hosting account of server van de opdrachtgever buiten gebruik wordt gesteld of in zijn geheel wordt verwijderd.

Artikel 6 - Registratie van domeinnamen

 1. Domeinregistraties en/of de bijhorende diensten worden bij CYU Solutions steeds aanzien als verkoop van een op maat gemaakte dienst. Er is dus geen verzakingsrecht van toepassing. Deze verkoop is geen verkoop op afstand waarvoor de aankoper binnen de 7 werkdagen de mogelijkheid heeft om af te zien van de transactie.
 2. Bij het bestellen van een domeinnaam dient de koper/kaarthouder te verklaren dat de persoon die zich aanmeldt accepteert dat het gebruik van de domeinnaam niet in strijd is met de naam of merkrechten van derde partijen of anderszins in strijd zijn met de wetgeving.
 3. CYU Solutions draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de beslissing van de opdrachtgever om een bepaalde domeinnaam te registreren of voor het registreren van domeinnamen op verzoek van de opdrachtgever welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz… De opdrachtgever zal CYU Solutions telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam op verzoek van de opdrachtgever.
 4. Domeinnamen worden altijd geregistreerd op de eigen naam van de opdrachtgever en op verzoek van de opdrachtgever zelf. CYU Solutions functioneert hierbij uitsluitend als bemiddelaar.
 5. CYU Solutions zal de opdrachtgever op de hoogte stellen wanneer de registratie van de domeinnaam een feit is.
 6. CYU Solutions draagt geen verantwoordelijkheid meer voor de domeinnaam wanneer deze is opgezegd, wegverhuisd of wanneer de webruimte is verwijderd.
 7. In het geval er onjuiste domeinnamen worden besteld (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet vergoed.
 8. Aan het einde van elke abonnementsperiode ontvangt de opdrachtgever een factuur van CYU Solutions voor het jaarlijkse domeintarief, tenzij anders aangegeven. Dit is ongeacht of de domeinnaam gebruik maakt van de DNS servers van CYU Solutions of dat servers van derden zijn gebruikt.
 9. De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen (zoals DNS, SIDN, Afnic, ICANN, etc.). De opdrachtgever heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie, beschikbaar op de website van het domein registry en verklaart dat CYU Solutions hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden.
 10. Het correct uitvoeren van de betaling door de opdrachtgever en de ontvangst van een welkomstmail en factuur van CYU Solutions is geen garantie op de registratie van de domeinnaam. De domeinnaam is pas geregistreerd na een uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging aan de opdrachtgever van de domeinregistratie door CYU Solutions.
 11. Als zou blijken dat CYU Solutions de domeinnaam niet kan registreren door een fout van de opdrachtgever, bv. door foutieve informatieverstrekking door de opdrachtgever, is de opdrachtgever gehouden om een vergoeding van de administratiekost t.b.v. 20 EUR te betalen aan CYU Solutions, onverminderd het recht van CYU Solutions om een grotere schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 - Ongeorloofd gebruik

 1. Ook als de opdrachtgever niet de gebruiker is, blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor het gebruik van de geleverde dienst of het geleverd goed. Bij misbruik van de geleverde dienst of het geleverd goed, behoudt CYU Solutions zich het recht voor om de toegang tot deze diensten of goederen tijdelijk dan wel permanent te weigeren aan de opdrachtgever.
 2. Het opstarten van processen op de servers of systemen waar de opdrachtgever geen beheerderstoegang heeft is niet toegelaten.
 3. Hosting accounts, servers en domeinnamen mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden (uitgaande van de Belgische, Nederlandse en Europese wetgeving). Zogenaamde ‘warez’ sites en/of andere sites met illegale software of andere illegale inhoud zijn niet toegestaan.
 4. Het versturen van spam (ongevraagde e-mail) is verboden. Evenals het versturen van ongevraagde reclame e-mails voor een website/domeinnaam die door CYU Solutions wordt gehost. Voor opt-in mail(ing)s is er een limiet van 500 e-mails per 24 uur.
 5. De inhoud en strekking van teksten en afbeeldingen mogen in geen geval discriminerend, pornografisch, racistisch of aanstootgevend zijn. Ook is het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk verboden.
 6. Het gebruik van scripts en andere programma’s op de servers van CYU Solutions zijn toegestaan, zolang dit het functioneren van de server niet in gevaar brengt.
 7. CYU Solutions neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door de opdrachtgever op de server. De opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt.
 8. CYU Solutions heeft het recht de door de opdrachtgever/gebruiker geplaatste inhoud te controleren indien zij hiertoe redelijkerwijs aanleiding ziet en wanneer zij vermoedt dat de algemene gebruikersvoorwaarden mogelijk geschonden worden.
 9. Bij het niet opvolgen van deze richtlijnen behoudt CYU Solutions het recht om onmiddellijk de domeinnaam, hosting account en/of server buiten werking te stellen.

Artikel 8 - Overschrijden limieten

 1. Indien de opdrachtgever de volgens de overeenkomst maximaal toegestane maandelijkse datalimiet overschrijdt zal deze overschrijding automatisch in rekening worden gebracht. Voor de overschrijding wordt per extra gebruikte gigabytes (GB), naar boven afgerond, aan de opdrachtgever EUR 1,50 (één euro en vijftig eurocent) in rekening gebracht. De facturering van deze extra vergoeding zal eenmaal per maand geschieden.
 2. Indien de opdrachtgever de maximaal toegestane maandelijkse limiet niet volledig benut, kan het restenderende deel niet overgedragen worden naar de volgende maand en zal een restitutie eveneens niet mogelijk zijn.
 3. Overschrijding van de schijfruimte is in geen geval mogelijk. Indien de opdrachtgever meer schijfruimte nodig heeft dan in de overeengekomen hoeveelheid zal de opdrachtgever een hoger hosting-pakket moeten kopen.
 4. CYU Solutions biedt geen enkele garantie op minimumsnelheid met betrekking tot het dataverkeer.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. In geen geval is CYU Solutions aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of gevolgschade zoals bijvoorbeeld commerciële of financiële verliezen, verlies van data, imagoschade, inkomstenverlies, schade aan derden, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de opdrachtgever, enz.
 2. CYU Solutions kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit storingen of wijzigingen in de telecommunicatie- en/of datatransportsystemen van derde partijen.
 3. Evenmin zullen dergelijke onderbrekingen, de opdrachtgever het recht kunnen verschaffen om enige terugbetaling van CYU Solutions te vorderen, of om de overeenkomst voortijdig te beëindigen.
 4. CYU Solutions kan ten opzichte van de opdrachtgever enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijk geleden en bewezen schade rechtstreeks voortvloeiend uit de in de met CYU Solutions gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 1. CYU Solutions biedt bij bepaalde diensten een uptime garantie, zoals overeengekomen bij de aankoop. Een uptime garantie geldt altijd per kalendermaand. Indien er in een gegeven kalendermaand niet voldaan werd aan de overeengekomen uptime garantie is de opdrachtgever gerechtigd tot compensatie in de vorm van een creditering van de betaalde kosten voor die gegeven kalendermaand. Daarbij geldt de voorwaarde dat de onmogelijkheid tot het herstellen van de uptime niet is veroorzaakt door overmacht of enig doen of nalaten van de opdrachtgever. Imagoschade, inkomstenverlies, schade aan derden, verlies van klanten, enz. vallen nooit onder deze garantie en zijn niet de verantwoordelijkheid van CYU Solutions en kunnen niet verhaald worden op CYU Solutions.
 2. Indien er verwachte en ten minste 5 werkdagen op voorhand vermelde onderbrekingen plaatsvinden (werken aan de server, werken aan het netwerk, enz.) is de uptime garantie niet van toepassing en zal de opdrachtgever in geen geval een compensatie kunnen krijgen van de geleden downtime. De vermelding van deze onderbrekingen zullen uitsluitend per e-mail gebeuren.

Grafisch ontwerp / Webdesign / Front-end Development

Artikel 1 - Definities

 1. Een grafisch ontwerper verzorgt de grafische vormgeving van drukwerk zoals brochures, affiches, verpakkingen en boekomslagen, digitale producten zoals websites, en ontwerpen voor gebruik in verschillende media, zoals een beeldmerk of huisstijl.
 2. Een webdesigner is iemand die websites ontwerpt en vormgeeft.
 3. Een front-end developer (ook wel front-end programmeur of front-end ontwikkelaar) is iemand die verantwoordelijk is voor de technische kant van het front-end (de voorkant) van een applicatie, website of programma. Hij zorgt in feite voor de verbinding tussen het design en de programmatuur die nodig is om het te laten functioneren.
 4. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
 5. Template Website: een website met als basisontwerp een bestaand ontwerp van CYU Solutions.
 6. Website op Maat: website met een nieuw, door CYU Solutions te ontwerpen basisontwerp en verdere voorzieningen van CYU Solutions.
 7. Onderhoud van een website: het door CYU Solutions inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het maken van nieuwe of veranderen van bestaande teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook, in de bestaande website van de opdrachtgever.

Artikel 2 - Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door CYU Solutions zijn geheel vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de opdrachtgever.
 2. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte ongewijzigd voor akkoord bevestigt per brief of e-mail. De opdrachtgever erkent dus onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
 3. Offertes en prijsopgave door CYU Solutions blijven 30 kalenderdagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door CYU Solutions.
 4. Indien de opdrachtgever de offerte niet binnen 30 kalenderdagen na offertedatum bevestigt, behoudt CYU Solutions het recht om een nieuwe prijs op te geven.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en CYU Solutions zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 6. CYU Solutions behoudt zich het recht om de prijs van een offerte te wijzigen indien de offerte gebruik maakt van licenties of diensten van externe partijen die substantiële prijswijzigingen is ondergaan.
 7. De opdrachtgever heeft het recht om uiterlijk acht kalenderdagen nadat hij van deze prijswijziging op de hoogte is gebracht, de overeenkomst per aangetekend schrijven gericht aan CYU Solutions op te zeggen.
 8. De opdrachtgever zal in dat geval niettemin de prijs naar evenredigheid van de reeds door CYU Solutions uitgevoerde prestaties en de door CYU Solutions reeds gemaakte kosten verschuldigd zijn aan CYU Solutions.
 9. Elke bestelling of orderbevestiging door de opdrachtgever, verbindt de opdrachtgever. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.
 10. Een samengestelde prijsopgave verplicht CYU Solutions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 11. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Artikel 3 - Duur en beeïndiging

 1. Het ontwerpen van een nieuwe website, huisstijl, drukwerk, etc. door CYU Solutions voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd, Tenzij anders werd overeengekomen.
 2. De annulatie van een bestelling door de opdrachtgever is mogelijk zolang CYU Solutions haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs.
 3. Indien de werken gestart zijn en het werk geannuleerd moet worden, wordt een administratieve kost van 150 EUR + de waarde van het werk dat tot op dat moment afgeleverd is in rekening gebracht.
 4. CYU Solutions heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met CYU Solutions gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 5. CYU Solutions heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
 6. CYU Solutions heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten.

Artikel 4 - Levering en levertijd

 1. De levering van het betreffende product of de betreffende dienst geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvang van de overeenkomst, of op een later af te spreken tijdstip. De termijnen van de leveringen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Met werkdagen wordt hier bedoeld van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen.
 2. CYU Solutions gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 3. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt CYU Solutions niet. Vertraging in de levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Bij het ontwerpen van een design maakt CYU Solutions eerst een proefontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan en/of opmerkingen binnen de 14 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen, door aan CYU Solutions.
 5. Wanneer de opdrachtgever niet binnen de opgegeven termijn reageert op het basisontwerp, gaat CYU Solutions ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp.
 6. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat CYU Solutions over tot het voltooien van de volledige opdracht.
 7. Indien de opdrachtgever en CYU Solutions uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de opdrachtgever in gebreke blijft om informatie, teksten, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de opdrachtgever bijkomende bestellingen plaatst.
 8. Mocht CYU Solutions onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan CYU Solutions alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij CYU Solutions een termijn van minimaal 14 werkdagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 9. De opdrachtgever aanvaardt dat CYU Solutions slechts een inspanningsverbintenis, en geen resultaatsverbintenis, heeft inzake het voldoen van haar diensten aan de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden. Indien de website niet zou functioneren in overeenstemming met de overeenkomst gedurende de, zal CYU Solutions naar best vermogen eventuele fouten herstellen.
 10. Door CYU Solutions gemaakte ontwerpen worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, .zip of cd-rom) aan de opdrachtgever opgeleverd.
 11. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.Prijzen
 12. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. De prijzen zijn steeds indicatief en kennen een geldingsduur van 30 kalenderdagen.
 13. Wijzigingen in de tarieven worden door CYU solutions minimaal 2 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 14. Naast het overeengekomen honorarium, dient de opdrachtgever eveneens te betalen aan CYU Solutions de kosten die CYU Solutions voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten.
 15. Indien CYU Solutions door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

Artikel 5 - Betaling

 1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het ontwerp, en de eventuele uitwerking hiervan, gesloten tussen de opdrachtgever en CYU Solutions en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
 2. De opdrachtgever dient, tenzij anders overeengekomen (schriftelijk vermeld in de overeenkomst), 30% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.
 3. Aanbetalingen dienen plaats te vinden binnen 14 kalenderdagen na ondertekening, op bankrekening no. BE37 7360 3424 7128, zoals ook vermeld staat in de overeenkomst.
 4. CYU Solutions houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.
 5. Na goedkeuring van het grafisch ontwerp en / of dienst(en) is de opdrachtgever 70% van het factuurbedrag verschuldigd, tenzij anders overeengekomen (schriftelijk vermeld in de overeenkomst).
 6. Echter bij werkzaamheden van lange duur, zoals front-end development, dient de opdrachtgever na het grafisch ontwerp en goedkeuring 30% van het bruto totaalbedrag van de offerte te betalen. CYU Solutions stuurt hiertoe een factuur aan welke binnen de 14 kalenderdagen dient voldaan de worden. Na oplevering van de website of applicatie moet men nog het resterende verschuldigde bedrag betalen. CYU Solutions stuurt hiertoe ook een factuur welke binnen 14 kalenderdagen dient te worden voldaan.
 7. Nadat de opdrachtgever het geleverde product of dienst heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan het product of dienst niet meer kosteloos uitgevoerd.
 8. Overdracht van originele bestanden, drukklare bestanden, illustraties, beeldmateriaal, inlog gegevens website… kan pas plaatsvinden nadat de opdrachtgever de volledige som van overeenkomst betaald heeft.
 9. Projecten die on hold zijn gezet door de opdrachtgever geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Voor projecten die langer dan 6 weken gepauzeerd worden, wordt er een restart fee aangerekend à rato van de tijd die nodig is om het project terug op te starten.
 10. Indien de opdrachtgever niet overgaat tot betaling binnen 8 werkdagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door CYU Solutions, is de opdrachtgever aan CYU Solutions een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.
 11. Bovendien behoudt CYU Solutions zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de opdrachtgever de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de opdrachtgever maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

Artikel 6 - Inschakelen van derden

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CYU Solutions het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Zo werkt CYU Solutions samen met organisaties als Trans-IP, Xolphin, Reclameland, Dashlane etc. Al deze organisaties zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en voldoen minimaal aan de eisen die zijn opgenomen in de CYU Solutions Verwerkersovereenkomst.
 2. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van CYU Solutions dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.
 3. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 7 - Onderhoudsvoorwaarden

 1. Onder het onderhoud van een website wordt verstaan de teksten, foto’s, afbeeldingen en geluids- en videofragmenten. Het onderhoud geldt enkel voor de informatieve inhoud, en niet voor de structuur, het design of de algemene werking van de website. Laatst genoemden worden dan ook niet verrekend aan de tarieven vermeld op het onderhoudscontract.
 2. De opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het toepassen van de wijzigingen, de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de toegepaste wijzigingen te melden aan CYU Solutions, waarna CYU Solutions deze gebreken zal corrigeren.
 3. Wanneer aan CYU Solutions binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie.
 4. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen CYU Solutions en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 5. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken". Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en voor het doorgeven van de gegevens die op de te ontwikkelen website moeten geplaatst worden.
 7. CYU Solutions behoudt zich het recht voor deze onderhoudsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 kalenderdagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 kalenderdagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.

Artikel 8 - Continuïteit

 1. Na de afloop van het onderhoudscontract zal CYU Solutions automatisch een nieuw onderhoudscontract opstellen, met eventuele prijswijzigingen.
 2. Bij wijzigingen in de structuur, het design of de algemene werking van de website zal het onderhoudscontract worden herzien. Wanneer bij herziening blijkt dat het huidige onderhoudscontract niet meer voldoet aan de eisen, zal het huidige onderhoudscontract ongeldig worden, en zal er een nieuw onderhoudscontract opgesteld worden.
 3. Wanneer de website, waarvoor het onderhoudscontract geldig is, vervangen wordt door een andere website, zal het onderhoudscontract ontbonden worden.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, dit is de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 9 - Gebruik en licentie

 1. Al het door CYU Solutions vervaardigde materiaal blijft volledig van CYU Solutions, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt wordt door CYU Solutions, en mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van CYU Solutions worden bewerkt of verwerkt dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
 2. In het vorige geval kan CYU Solutions hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is CYU Solutions gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 10 - Reclamatie

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 30 dagen (testperiode) na oplevering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan CYU Solutions, waarna CYU solutions deze gebreken zal trachten te verhelpen. CYU Solutions zal deze fouten naar best vermogen corrigeren zoals in artikel 4 Grafisch ontwerp / Webdesign / Front-end web development bepaald.
 2. Wanneer aan CYU Solutions binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".
 3. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Artikel 11 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer-programma’s en halfgeleiders.
 2. CYU Solutions is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of haar naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol.
 3. Zonder voorafgaande toestemming van CYU Solutions is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van CYU Solutions openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. Zolang geen nadere afspraken tussen CYU Solutions en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door CYU Solutions aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals logo’s, huisstijlen, webontwerpen, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van CYU Solutions.
 5. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan CYU Solutions of een derde waarmee CYU Solutions hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten.
 6. Beide partijen aanvaarden dat het concept in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De opdrachtgever kan dan ook een gelijkaardige structuur terugvinden bij andere door CYU Solutions ontwikkelde projecten.
 7. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Producten en/of Diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen CYU Solutions en de opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij CYU Solutions of diens leveranciers. De levering van Producten en/of Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
 8. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en de resultaten van diensten voor de overeengekomen doelstellingen.
 9. De opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CYU Solutions de Producten en resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
 10. De opdrachtgever zal de Intellectuele Eigendomsrechten van CYU Solutions te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De opdrachtgever zal CYU Solutions onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van CYU Solutions waarvan hij kennis neemt.
 11. De opdrachtgever zal aanduidingen van CYU Solutions of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
 12. CYU Solutions staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de opdrachtgever te verstrekken en vrijwaart de opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de Producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de opdrachtgever in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door CYU Solutions geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

Artikel 12 - Geheimhouding

 1. De partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13 - Overmacht

 1. CYU Solutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer CYU Solutions als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal CYU Solutions alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
 3. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en CYU Solutions geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door CYU Solutions tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

 1. Elke aansprakelijkheid van CYU Solutions, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens CYU Solutions, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.
 2. CYU Solutions is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de opdrachtgever.
 3. CYU Solutions is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal.
 4. De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. CYU Solutions wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan CYU Solutions aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever dient CYU Solutions terstond schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door CYU Solutions geleden schade.
 6. CYU Solutions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout met betrekking tot het uitvoeren van niet geautoriseerde updates van het CMS systeem of bijhorende plugins door de opdrachtgever.
 7. Voor zover CYU Solutions bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop weinig of geen invloed kan uitoefenen kan CYU Solutions op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met CYU Solutions of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met CYU Solutions.
 8. CYU Solutions is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 9. CYU Solutions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. CYU Solutions zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van CYU Solutions of een aangestelde.
 10. Inzake software geldt het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden.
 11. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. CYU Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Als deze informatie niet verzekerd is door een erkende beveiligingsfirma. Onze bevoegdheid schuift dan over op de hunne.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid drukwerk

 1. CYU Solutions drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is CYU Solutions op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk.
 2. Bij de uitvoering van drukwerk ontvangt de opdrachtgever een drukproef, die de opdrachtgever na nauwkeurige controle aan CYU Solutions ondertekend dient terug te bezorgen met vermelding "goed voor druk".
 3. CYU Solutions staat in voor de correctie van aan haar toe te schrijven fouten, behoudens indien de opdrachtgever in gebreke bleef de drukproef na te zien. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de opdrachtgever.
 4. In geval van vergissing of slechte afwerking door CYU Solutions beperkt de verantwoordelijkheid van CYU Solutions zich tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen en kan dit geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

Contactgegevens

Mocht je na deze algemene voorwaarden nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Bedrijfsnaam: CYU Solutions
Adres: Zagerijstraat 29
3770 Membruggen (België)
E-mail: info@cyusolutions.be
IBAN: BE37 7360 3424 7128
BTW: BE0665646761